Protest LM 8.12.2009

 

Informácia pre média o protestnom zhromaždení zamestnancov Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská Bystrica dňa 8.12.2009


 • Názov spoločnosti: Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská Bystrica
 • Predseda predstavenstva: JUDr. Adam Daněk
 • Predseda Dozornej rady: Ing. Ivona Vavrová
 • Akcionár: HTC Holding, a.s. Bratislava
 • Počet zamestnancov: 66

 

 • Všetci zamestnanci sú vo výpovednej dobe, ktorá končí 31.1.2010.
 • Od začiatku roku 2009 pretrvávajú problémy s vyplácaním miezd v stanovených výplatných termínoch.
 • V auguste už dlhoval zamestnávateľ mzdy zamestnancom za štyri mesiace.
 • V súčasnosti nemajú zamestnanci vyplatené mzdy za september, október a preddavok za november 2009.
 • Na dobiehajúcich zákazkách pracuje cca 5 zamestnancov – ostatní robia inventúry a náhradné práce.
 • Spoločnosť nedisponuje žiadnymi finančnými prostriedkami a nie je podľa slov predsedu predstavenstva predpoklad, že budú prostriedky na vyplatenie dlžných miezd aj za december a január , samozrejme ani na odstupné.
 • Zamestnanci prostredníctvom ZO OZ KOVO Považské strojárne oslovili postupne všetky kompetentné orgány spoločnosti od predstavenstva cez Dozornú radu až po akcionárov a to formou vyhlásení, ktoré boli týmto kompetentným doručené písomne prvýkrát      28.9.2009, druhýkrát 1.10.2009 a do tretice 20.10.2009.
 • Nakoľko požiadavky boli uspokojené iba čiastočne (zo štyroch mesiacov dlžných miezd zostali dva) sú zamestnanci odhodlaní pristúpiť k radikálnejším formám vymáhania svojich miezd a nátlakové akcie budú stupňovať, pokiaľ im spoločnosť nevyplatí to, čo im dlhuje.
 • Na základe týchto skutočností a v zmysle rozhodnutia zamestnancov zo schôdze konanej 3.12.2009 organizuje ZO OZ KOVO Považské strojárne Protestné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 8.12.2009 o 13.00 hodine pred budovou spoločnosti PS Letecké motory,  a.s. Považská Bystrica.
 • Týmto protestným zhromaždením chcú jeho účastníci zároveň upozorniť prostredníctvom médií aj verejnosť a poukázať na to, ako sa v dnešnej vyspelej Európe, ktorej sme súčasťou porušujú práva zamestnancov.
 • Na záver je nutné pripomenúť, že PS Letecké motory je už treťou spoločnosťou v tomto roku v rámci areálu bývalých Považských strojární, v ktorej neboli vyplatené zamestnancom mzdy a odstupné a dnes sú nezamestnaní.
 • Začiatkom roka to bola spoločnosť Colmet, a.s. so 160 zamestnancami (v súčasnosti v konkurze) ktorým neboli vyplatené mzdy za tri mesiace a odstupné. V tomto prípade sa musela ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. postarať o to, aby bol na firmu vyhlásený  konkurz a aby mohli byť zamestnanci aspoň z časti uspokojení z garančného fondu a uplatnením pohľadávky v konkurze.
 • V októbri bolo uskutočnené hromadné prepúšťanie v spoločnosti Vojus so 150 zamestnancami, ktorým taktiež neboli vyplatené mzdy za tri mesiace a odstupné. V súčasnosti sa podobne ako v prípade Colmetu vybavuje garančný fond a prihlášky do konkurzu.