Situácia v PS LM 4.2.2010

 

INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ - 4.2.2010

Situácia v spoločnosti Považské strojárne Letecké motory, a.s. Považská Bystrica

  • spoločnosť dlží ku dňu 28.1.2010 zamestnancom mzdu za mesiac november 2009, december 2009 a za mesiac január 2010 je mzda splatná do konca februára 2010,
  • dňa 28.1.2010 sa uskutočnila v sídle spoločnosti PS LM schôdza zamestnancov, s cieľom dohodnúť ďalší postup vymáhania pohľadávok zamestnancov,
  • predseda ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica Pavol Šujak informoval zamestnancov o možnostiach ďalšieho postupu:

a/ súdna cesta – žaloba na súd formou založenia spoločenstva žalobcov - hromadná žaloba. Túto možnosť z dôvodov dlhodobého rozhodovania súdov zamestnanci zamietli,

b/ konkurz – zamestnanci sa dohodli podať žiadosť na konkurz firmy ku koncu marca.

 

Dôvody:

  • koncom marca by mala nadobudnúť platnosť a účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii v rámci ktorej budú pohľadávky zamestnancov uprednostnené minimálne tak, ako to bolo pred tým ako to v roku 2005 Dzurindova vláda zrušila,
  • uspokojenie časti pohľadávok zamestnancov cestou garančného fondu – zvyšok uplatnením pohľadávky v konkurze,
  • časť zamestnancov končí pracovný pomer 31.1.2010 s časť cca polovica končí pracovný pomer 28.2.2010. Nakoľko odstupné je splatné v zmysle zákona nasledujúci koniec mesiaca, čo je v tomto prípade koniec februára 2010 a koniec marca 2010,
  • predseda ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica upozornil aj na možné riziko zrušenia zamestnávateľa podľa obchodného zákonníka a to či už formou bez likvidácie alebo likvidáciou.
  • cca 25.3.2010 sa zamestnanci stretnú v Dome kultúry OZK, aby potvrdili svoje rozhodnutie o podaní na konkurz a zároveň dohodli formu protestu – ak bude treba, ktorý by mal smerovať tento krát k akcionárom- HTC Holding Bratislava.