HTC-AED 14.7.2003

Vyhlásenie

z protestného zhromaždenia zamestnancov spoločnosti HTC - AED, a.s.

Bratislava, prevádzka Považská Bystrica predstavitel'om HTC holding, a.s.

Bratislava

Už nám dochádza chuť doprosovať sa už takmer 2 mesiace o vyplatenie našich miezd, na ktoré máme zákonné právo. My, ako zamestnanci sme si svoje povinnosti voči zamestnávateľovi do bodky splnili a aj preto nechápeme, ako je možné vo vyspelej Európe 21. storočia, že zamestnávateľ nevyplatí zamestnancov za odvedenú prácu mzdu, čo v konečnom dôsledku spôsobuje zlú finančnú situáciu našich rodín.

Oslovili sme prostredníctvom našej Základnej organizácie OZ KOVO postupne všetky kompetentné orgány spoločnosti počnúc výkonným vedením, cez predstavenstvo až po dozornú radu.

Žiaľ nedostali sme žiadnu relevantnú odpoved' a zostali sme v rovine nesplnených sľubov. Preto Vás, ako vlastníkov tejto spoločnosti dôrazne žiadame o okamžitú nápravu tohto stavu a následné vyplatenie omeškaných miezd. Zároveň Vás touto cestou chceme upozorniť, že už sa nebudeme na toto všetko iba nečinne prizerať, ale sme rozhodnutí vymáhať si svoje oprávnené požiadavky všetkými možnými dostupnými prostriedkami, samozrejme v rámci zákonného práva.

Napriek všetkému uvedenému si myslíme, že ešte stále zostáva priestor na seriózne rokovania, ale iba s kompetentnými, ktorí majú reálnu možnosť urýchlene riešiť naše oprávnené požiadavky.

v Bratislave dňa  14.7.2003

zamestnanci

HTC - AED, a.s. Bratislava prevádzka Považská Bystrica