Letecké motory 24.3.1999

 

V y h l á s e n i e

z Protestného zhromaždenia odborárov a zamestnancov Považských strojární, a.s., Považská Bystrica a jej dcérskych spoločností

My, účastníci Protestného zhromaždenia dôrazne protestujeme proti postupu zamestnávateľov, pôsobiacich v štatutárnych orgánoch spoločností.

Odmietame súčasný vývoj v oblasti zamestnanosti, mzdovej politiky a porušovania pracovno-právnych vzťahov. Žiadame zodpovedných, aby okamžite prijali účinné opatrenia smerujúce k stabilizácii situácie v jednotlivých spoločnostiach a ich ďalšiemu rozvoju.

Nechceme pracovať v obave, či nám vôbec bude vyplatená mzda, či v krátkom čase nedostaneme výpovede, či aj v budúcnosti nebudeme opäť pracovať v nevyhovujúcich pracovných podmienkach.

Neustály pokles zamestnanosti v akciovej spoločnosti Považské strojárne a v jej obchodných spoločnostiach má priamy dopad na zamestnanosť celého Považsko-bystrického regiónu.

Preto žiadame Vládu, aby prijatím právnych noriem zabezpečila priamu zodpovednosť manažmentu a majiteľov za stav podnikov a uplatňovaním donucovacej moci štátu zabránila porušovaniu právneho poriadku.

Chceme predísť tomu, aby akciovú spoločnosť Považské strojárne a jej dcérske spoločnosti stihol podobný osud, ako mnohé strojárske podniky na Slovensku.

v Považskej Bystrici účastníci

dňa 24. marca 1999 Protestného zhromaždenia

Rozdeľovník:

Predstavenstvo Považské strojárne a.s.

Považská Bystrica a jej dcérske a.s.

Predstavenstvo HTC Holding a.s

Predstavenstvo DMD Holding a.s

Úrad Vlády Slovenskej republiky Bratislava