Konferencia ZO OZ KOVO 13.11.2002

Vyhlásenie

delegátov mimoriadnej konferencie ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica, konanej dňa 13.11.2002


My, delegáti mimoriadnej konferencie ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica ostro protestujeme voči praktikám, ktoré sa dejú v niektorých spoločnostiach vzniknutých z bývalých Považských strojární, a.s. Považská Bystrica. Ide predovšetkým o tieto oblasti:

- pracovné prostredie, zabezpečenie mikroklimatických podmienok vo výrobných objektoch,

- permanentné porušovanie pracovnoprávnych predpisov, ktoré často prerastá až v arogantné správanie niektorých manažérov,

- opakujúce sa tzv. racionalizačné opatrenia, ktoré majú z pohľadu zamestnancov iba reštrikčný charakter a podľa doterajších skúseností nevedú k stabilizácii, nehovoriac o rozvoji.

Máme za to, že neustále šetrenie nákladov na úkor zamestnancov (pracovné prostredie, mzdy), je na začiatku 21. storočia prinajmenšom nedôstojné.

Nechceme, aby náš zmluvný pracovný vzťah bol založený len na vďačnosti za to, že máme zamestnanie, ale žiadame iba dôstojné pracovné podmienky a mzdu za vykonanú prácu.

Na základe uvedených skutočností, v záujme udržania sociálneho zmieru, žiadame vedenie HTC holdingu, a.s. Bratislava, o urýchlené a radikálne riešenie vzniknutých problémov.

v Považskej Bystrici dňa 13.11.2002