Aktuality

 

 

 

Dôležité čísla v roku 2015

02.01.2015 | Zuzana Kollárová | © 2015 TREND Holding

Prinášame vám zoznam mzdových a účtovných súm platných v roku 2015.

Životné minimum

198,09 eura/mesiac - životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2015. K 1. júlu 2014 sa životné minimum nezvyšovalo.

138,19 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

90,42 eura - životné minimum dieťa

Evidencia na úrade práce

148,57 eura - toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Keďže sa od 1. júla 2014 suma životného minima nezvýšila, bez zmeny zostáva aj maximálna mesačná suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. Uchádzač o prácu je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti o výške mzdy, respektíve odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu zárobku presiahol. Ak zarobil viac ako 148,57 eura, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Rodičovský príspevok

203,20 eura - (nemenil sa oproti roku 2014)

Prídavok na dieťa

23,52 eura (nemenil sa oproti roku 2014)

11,04 eura je príplatok k prídavku na dieťa

Minimálna mzda

380 eur - minimálna mesačná mzda sa zvyšuje od januára 2015.

2,184 eura - minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2015

Odmena za nočnú prácu

0,4368 eura - zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Keďže od januára je suma hodinovej minimálnej mzdy 2,184 eura, zamestnávateľ musí takémuto pracovníkovi vyplatiť najmenej 0,4368 eura za každú hodinu nočnej práce.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2015

Nezdaniteľná suma sa oproti roku 2014 nemení.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2014 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).

3 803,33 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2015 (19,2 x životné minimum 198,09 eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2015

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

§ ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo

§ poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo

§ je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

§ sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je:

3 803,33 eura - vlastný príjem manželky

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:

12 558,906 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

180 eur - od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2014. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 % dani). Uplatniť si ju môže sporiteľ len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe jej zmeny ktorou sa zrušil dávkový plán.

Príspevky na II. pilier

988,80 eura - v roku 2015 si môže sporiteľ uplatniť túto sumu na dobrovoľné príspevky v II. pilieri. V daňovom priznaní si bude môcť sporiteľ znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odviedol od 1. januára do 31. decembra 2015. Príspevky mohol platiť dôchodkovej spoločnosti pravidelne alebo aj jednorazovo, napríklad pred koncom roka.

Takto si môže sporiteľ znižovať základ dane do roku 2016. Najviac si môže uplatniť ročne dve percentá z čiastkového základu dane (nie z hrubého príjmu). Základ dane zamestnanca je rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch z podnikania je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Táto nezdaniteľná suma nesmie presiahnuť dve percentá zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2015 to znamená 2 % zo 60 x 824 eur = 2% z 49 440 eur.

Zamestnanecká prémia za rok 2015

Hoci je zamestnanecká prémia naďalej v zákone o dani z príjmov, v praxi už nebude mať nik na ňu nárok. Od januára 2015 sa totiž zaviedla ročná odpočítateľná suma na zdravotné odvody 4 560 eur. Z ročnej minimálnej mzdy 4 560 eur po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4 %) vychádza vyšší základ dane ako nezdaniteľná suma 3 803,33 eura.

Daňové priznanie v marci 2015

1 901,67 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2014 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2014 suma 3 803,33 eura.

Daňové priznanie v marci 2016

Daň sa nevyrubí a neplatí (§ 46) za rok 2015 ak za rok 2015 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2015 nepresiahnu 1901,67 eura.

Daňový bonus v roku 2014

Ak spĺňate podmienky, môžete si v roku 2014 v období od januára do júna uplatniť na jedno dieťa daňový bonus vo výške 21,41 eura mesačne. Výška daňového bonusu sa upravuje každý rok k 1. 7. v závislosti od zmeny životného minima. To sa nemenilo, od júla 2014 do konca roku 2014 preto platí rovnaká suma 21,41 eura.

2 112 eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 352 eura). Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy teda 176 eur.

256,92 eura - suma ročného daňového bonusu za rok 2014

Daňový bonus v roku 2015

21,41 eura -  daňový bonus sa nemení od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 256,92 eura na jedno dieťa.

2 280 eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 380 eura). Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy teda 190 eur.

Daň z príjmu

19 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 022,31 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 022,31 eura.

Výška paušálnych výdavkov

40 %, maximálne 420 eur mesačne, 5 040 eur ročne - ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6.

Príležitostné príjmy a suma oslobodená od dane za rok 2015

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2015 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2015 nepresiahne 500 eur.

Stravné ako výdavok v roku 2015

4,20 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín sa menila od 1. novembra 2014.

6,30 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín

9,80 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,183 eura/km - sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla, od 1. 11. 2014 najviac suma 55 % z 4,20 eura, teda 2,31 eura.

Od 1. 11. 2014 hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % z 4,20 eur, čo je 3,15 eura.

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %. Pri cene gastrolístka 3,15 eura je to najmenej 1,73 eura.

Priemerná mzda

824 eur - mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013

Sociálne poistenie

4 120  eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktorý vymeriavací základ určený nemá).

Sadzby poistného zamestnanec

Nemocenské poistenie 1,4 %

Starobné poistenie 4 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1 %

Sadzby poistného zamestnávateľ

Nemocenské poistenie 1,4 %

Starobné poistenie 14 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1 %

Garančné poistenie 0,25 %

Úrazové poistenie 0,8 %

Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku

Starobné poistenie 4 %

Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľa za poberateľa starobného, invalidného, výsluhového dôchodku

Starobné poistenie 14 %

Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Garančné poistenie 0,25 %

Úrazové poistenie 0,8 %

Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného dohodárov

Nemocenské poistenie 1,4 % (pravidelný príjem)

Starobné poistenie 4 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1% (pravidelný príjem)

Sadzby poistného zamestnávateľa za dohodárov

Nemocenské poistenie 1,4 % (pravidelný príjem)

Starobné poistenie 14 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1 % (pravidelný príjem)

Garančné poistenie 0,25 %

Úrazové poistenie 0,8 %

Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného SZČO

4 944 eur - od 1. 7. 2015 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2014 bude vyšší ako suma 4 944 eur (12 x 412).

4 120 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktorý vymeriavací základ určený nemá).

412 eur - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie

136,57 eura - minimálne poistné

Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 18,12 eura

Starobné poistenie 18 %, min. 74,16 eura

Invalidné poistenie 6 %, minimálne 24,72 eura

Rezervný fond 4,75 %, minimálne 19,57 eura

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 18,12 eura

Starobné poistenie 18 %, min. 74,16 eura

Invalidné poistenie 6 %, minimálne 24,72 eura

Poistenie v nezamestnanosti 2 %, minimálne 8,24 eura

Rezervný fond 4,75 %, minimálne19,57 eura

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Starobné poistenie platí 4 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur a invalidné poistenie 3 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Koľko platí zamestnávateľ za študenta

Starobné poistenie 14 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Invalidné poistenie 3 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Garančné poistenie 0,25 % (z celého príjmu)

Úrazové poistenie 0,8 % (z celého príjmu)

Rezervný fond 4,75 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Nemocenská dávka zamestnanca

40,6357 eura - najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky v roku 2015 suma (1,5 x 9888) / 365, zaokrúhlené na 4 desatinné miesta nahor)

40,6356 eura - najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN-ke v roku 2015 (1,5 x 9888) / 365, zaokrúhlené na 4 desatinné miesta nadol)

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

539,35 eura - hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2014 a pokračuje v roku 2015 (je 67 % z 805 eur).

552,08 eura - hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2015 (67 % z 824 eur).

Dávka v nezamestnanosti

54,1809 eura - najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 (2 x 12 x 824 eur /365, zaokrúhlené na 4 desatinné miesta nahor).

Nárok na predčasný starobný dôchodok

237,80 eura - do 30. 6. 2015 má poistenec nárok na predčasný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku je najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura)

Aktuálna dôchodková hodnota a iné veličiny

10,6865 eura - platí pre dôchodky priznané v roku 2015.

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.

Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku:

2013 - 80 %

2014 - 76 %

2015 - 72 %

2016 - 68 %

2017 - 64 %,

2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %.

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:

2013 - 17 %

2014 - 18 %

2015 - 19 %

2016 - 20 %

2017 - 21 %

2018 a nasledujúcich rokoch - 22 %.

Zdravotné odvody

4 120 eur - maximálny vymeriavací základ.

49 440 eur - maximálny ročný základ za rok 2015 (60 x 824 eur).

Sadzby poistného zamestnanec

4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy, maximálne zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy).

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Sadzby poistného zamestnávateľ

10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím.

Dohody

Za zamestnanca sa považuje a zdravotné poistenie platí dohodár, ktorý pracuje na základe DoVP alebo DoPČ a nie je poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku).

Poistné SZČO

412 eur - minimálny vymeriavací základ.

57,68 eura - minimálne poistné mesačne (28,84 eura zdravotne postihnutá osoba).

14 % z vymeriavacieho základu SZČO.

7 % z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy).

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Poistné samoplatiteľa

14 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa.

7 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Minimálny vymeriavací základ 412 eur, minimálny preddavok mesačne 57,68 eura (28,84 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím).

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy.)

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Poistenci štátu

Poistenec štátu platí poistné z príjmov podľa § 13 ods. 6 a 7.

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 (dividendy.)

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

380 eur mesačne - pri príjme do 380 eur, znižovanie položky o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur nula.

4 560 eur ročne, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4560 eur, pri príjme

6 840 eur nula.