Konfederácia odborových zväzov

Konfederácia odborových zväzov SR (ďalej len KOZ SR)


KOZ SR je dobrovoľné združenie odborových zväzov (medzi ktoré patrí aj jeden z najsilnejších, náš odborový zväz KOVO), ktoré sa združili za účelom obhajoby práv a oprávnených záujmov svojich členov.

Základným cieľom KOZ SR je prispieť k rozvoju slobody, sociálnej spravodlivosti a solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život za plného rozvíjania osobnosti a schopnosti každého muža alebo ženy so zárukou ľudských a občianskych práv v rámci demokratickej spoločnosti, vyznávajúcej princípy sociálne orientovaného trhového hospodárstva ktorými sú najmä:

- upevnenie demokratického právneho štátu,

- rozvoj slobody občanov,

- odstránenie všetkých foriem diskriminácie,

- zníženie nezamestnanosti,

- vytváranie nových pracovných miest a takých nástrojov trhu práce, ktoré zabezpečia čo najvyššiu zamestnanosť,

- posilnenie tripartizmu a princípov sociálneho dialógu,

- zabezpečení a kolektívnom vyjednávaní,

- posilnenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- sústavné zhodnocovanie a tlak na zvyšovanie ceny práce a iné.

Viac na www.kozsr.sk