Aktivity ZO OZ KOVO PS

 

Aktivity ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s.

1. Na úrovni KOZ a OZ KOVO:

Aktivity charakteru :

 • protestných zhromaždení pred NR SR, Úradom vlády, príslušnými ministerstvami,
 • protestné pochody v Bratislave, v krajských mestách,
 • blokovanie najviac frekventovaných ciest a križovatiek SR,
 • blokovanie hraničných prechodov,
 • generálny štrajk,
 • petície a referendum.

Dôvody týchto aktivít:

PROTI:

 • zavedeniu mzdovej regulácie,
 • prijatiu balíčka opatrení Vlády SR, ktoré mali negatívne dopady na životnú úroveň občanov,
 • zvyšovaniu cien základných životných potrieb občanov najmä energií a potravín (spôsobené najmä zavedením rovnej dane),
 • novelám Zákonníka práce, ktoré smerovali k oslabeniu právomocí zamestnancov.

NA PODPORU:

 • zvýšenia minimálnej mzdy,
 • zabezpečenia primeraného hmotného zabezpečenia v starobe- dôchodkový systém a iné

2. Na úrovni ZO OZ KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica:

Mimoriadne konferencie a protestné zhromaždenia zorganizované proti:

 • transformácií Považských strojárni a s tým súvisiacim hromadným prepúšťaním
 • nedodržiavaniu pracovnoprávnych predpisov (Zákonníka práce a Kolektívnych zmlúv),
 • porušovaniu zákonov a predpisov v oblasti BOZP, a to najmä zabezpečeniu vyhovujúceho pracovného prostredia (najmä tepla). V tejto súvislosti vydala v roku 2002 ZO OZ KOVO Považské strojárne Záväzný pokyn na zastavenie práce na dva dni v dvoch spoločnostiach v rámci bývalej štruktúry Pov. strojární /dôvod – nízke teploty na dvoch pracoviskách okolo bodu mrazu).
 • Toto opatrenie bolo úspešné pretože po dvoch dňoch zamestnávateľ zabezpečil teplo.
 • meškaniu resp. nevyplácaniu miezd a odstupného v stanovených termínov, čo bol a dá sa povedať ešte stále je najväčším problémom zamestnancov v rámci pôsobnosti ZO OZ KOVO.
 • Arogantnému správaniu sa niektorých manažérov voči zamestnancom.

Ďalej ZO OZ KOVO iniciovala a zorganizovala stretnutie s:

 • Poslancami NR SR na pôde parlamentu (výsledok – uznesenie dvoch výborov NR SR o uskutočnení poslaneckého prieskumu v Považských    strojárňach s cieľom preveriť transparentnosť ich transformácie a privatizácie.
 • Ministrom hospodárstva (transparentnosť privatizácie a transformácie PS, a .s).
 • Ministrom práce sociálnych vecí a rodiny (nedodržiavanie pracovnoprávnych predpisov).
 • Ministrom obrany (osud zbrojného priemyslu, osobitne PS Letecké motory, a.s).

Tieto aktivity priniesli iba čiastkové úspechy a podľa názoru členov ZO OZ KOVO boli nedostačujúce, pretože niektoré problémy sa v budúcnosti opäť opakovali a väčšina sľubov ústavných činiteľov a predstaviteľov Vlády SR nebolo realizované.

Aj to boli dôvody prečo sa v roku 2003 ZO OZ KOVO Považské strojárne rozhodla zorganizovať ostrý štrajk v troch spoločnostiach (PS Letecké motory, Polnotech a Grand). Po dvoch dňoch štrajkových aktivít, ktoré vyvrcholili v Bratislave pred sídlom majiteľov týchto spoločností bol štrajk ukončený, pretože takmer 100%požiadaviek odborárov bolo splnených. Bol to historický prvý ostrý štrajk v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní v novodobej histórií samostatnej SR s úspešným koncom. Jasný príklad toho, čo dokážu ľudia, keď sa dajú dohromady a ťahajú za jeden povraz. Pod takýmto tlakom zamestnancov musí ustúpiť aj ten najarogantnejší zamestnávateľ.