Odborový zväz KOVO

Odborový zväz KOVO (ďalej len OZ KOVO)


Odborový zväz KOVO je odborovou organizáciou podľa §9a zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, Miletičova 24, evidovaný v zozname občianskych združení na Ministerstve vnútra SR. Je nezávislý od politických strán, zamestnávateľských a štátnych orgánov, občianskych združení a iniciatív.

OZ KOVO združuje členov predovšetkým z odvetví strojárskeho, elektrotechnického a hutníckeho priemyslu, služieb a verejnej cestnej dopravy, vrátane členov stredných škôl, ako i členov z iných odvetví, ktorí prejavili záujem byť organizovaní v OZ KOVO.

Cieľom OZ KOVO je presadzovať oprávnené požiadavky svojich členov, obhajovať ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne práva a záujmy, ako aj základné demokratické a občianske práva v súlade s programom OZ.

V rámci týchto cieľov OZ KOVO zabezpečuje pre svoje základné organizácie najmä:

- kolektívne vyjednávanie vyšších kolektívnych zmlúv na úrovni jednotlivých odvetví,

- právne poradenstvo a zastupovanie na súde v pracovnoprávnych sporoch,

- pomoc pri kolektívnom vyjednávaní podnikových kolektívnych zmlúv najmä tam, kde nie sú uvoľnení funkcionári,

- zakladanie nových základných organizácií,

- vzdelávanie členov a funkcionárov,

- podmienky pracovného prostredia v súlade s predpismi na zabezpečenie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) a ich kontrolu,

- kompletný servis pre výkon odborovej činnosti a iné.

 

Viac na www.ozkovo.sk