ZO OZ KOVO PS

Základná organizácia odborového zväzu KOVO Považské strojárne, a.s. Považská Bystrica (ďalej len ZO OZ KOVO)


ZO OZ KOVO je v zmysle príslušných ustanovení organizačnou jednotkou odborového zväzu KOVO, má právnu subjektivitu a koná vo svojom mene. V rámci svojej pôsobnosti samostatne realizuje program činnosti odborového zväzu hlavne voči zamestnávateľským organizáciám, ktoré zastupuje. Zároveň eviduje členov OZ. Má svoju štruktúru uvedenú v Štatúte ZO. Do tejto štruktúry patrí aj Klub dôchodcov a nezamestnaných a Klub mladých členov OZ KOVO, ktoré vykonávajú svoju činnosť pri ZO OZ KOVO v zmysle svojich samostatných Štatútov. Štatúty tu!

ZO OZ KOVO sa riadi uzneseniami svojich orgánov, Štatútom a Zásadami hospodárenia. Taktiež Stanovami, vnútrozväzovými predpismi a uzneseniami príslušných orgánov OZ KOVO. Jej najdôležitejšou odborovou činnosťou je vyjednávanie kolektívnych zmlúv, v ktorých sú obsiahnuté všetky najdôležitejšie právomoci zamestnancov a odborov ako sú najmä, prerokovanie, spolurozhodovanie a kontrola v oblastiach pracovného práva, sociálneho práva, BOZP a najmä mzdovej politiky.

ZO OZ KOVO je taktiež nástupníckou organizáciou bývalého ROH. Pôsobila a pôsobí na pôde bývalých Považských strojárni. Tie mali pred rokom 1989 13 000 zamestnancov a prešli rozsiahlou transformáciou.

V roku 1992  vznikla v rámci prvej vlny privatizácie zo štátneho podniku akciová spoločnosť.

O roku 1992 začala transformácia Považských strojární, a.s. na spoločnosť holdingového typu a vzniklo 10 odštepných závodov:

 

  • Hutný, neskôr Farmet .- výroba polotovarov z farebných kovov.
  • Prevodovky neskôr Polnotech - výroba prevodoviek do traktorov a malej poľnohospodárskej techniky.
  • Motocyklový neskôr Manet – výroba malých motocyklov a náhradných dielov.
  • Náraďovňa- výroba náradia a foriem.
  • Letecké Motory – výroba leteckých motorov do cvičných vojenských lietadiel (L59MS).
  • Špeciálna výroba neskôr Povzbroj – výroba nábojníc, pištolí a iná špeciálna výroba.
  • Výroba obrábacích strojov a jednoúčelových strojov neskôr – Vojus.
  • Ložiská - neskôr PSL – výroba valčekových, kuželíkových, súdkových a veľkorozmerových ložísk.
  • Energetika – neskôr Tepláreň- výroba tepla, teplej vody, elektriny a vodohospodárstvo.

 

Od roku 1996 začali vznikať z odštepných závodov samostatne právne subjekty. V súčasnosti okrem PSL, a.s. a Tepláreň, a.s. všetky ostatne skončili v konkurze, resp. v likvidácii. To je dôsledok pôsobenia akcionárov a ich neschopných manažérov.